Woonmagazine Huisnr 2 is uit!

Huisnr2 is het nieuwe woonmagazine over wonen zonder energierekening. Lees het verhaal van Roel en Arina uit Geldrop die hun twee-onder-één-kapper comfortabel laten renoveren naar energieneutraal. En leef mee met Truda uit Heerhugowaard die enthousiast is over haar ‘nieuwe’ woning. Tevens wordt er informatie gegeven over de Deal Stroomversnelling Koopwoningen en een overzicht van de verkopers van de Renovatiewinkels met natuurlijk onder andere de Witte Roos.

Lees het magazine hier of haal uw exemplaar op bij De Witte Roos.

Spreekuren Renovatiewinkel

De Delftse renovatiewinkel richt zich op oudere, karakteristieke woningen. Op dinsdagavond worden er spreekuren gehouden.  Wilt u een afspraak maken? Vul dan hier het intakeformulier in.

Renovatiewinkel Delft heeft haar deuren geopend

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 juli heeft wethouder Stephan Brandligt de Delftse Renovatiewinkel officieel geopend. De Renovatiewinkel specialiseert zich in advies voor oudere gebouwen (bouwjaar voor 1955). Met behoud van monumentale waarde kan door slim te renoveren energie bespaard worden en het wooncomfort verbeterd worden.

De wethouder merkte op dat dit initiatief uitstekend aansluit bij de ambitie van Gemeente Delft om klimaatneutraal te worden.

De Renovatiewinkel adviseert hoe een woning optimaal kan worden verbeterd. Denk hierbij aan isoleren, verbeteren van installaties en goede ventilatie. Ook kan informatie ingewonnen worden over financieringsmogelijkheden. Bij verbouwingen helpt een advies van de Renovatiewinkel om optimaal te profiteren van de investering.

Voor het uitvoeren van de adviezen beschikt de Renovatiewinkel over een netwerk van uitstekende bedrijven en deskundigen, die veel ervaring hebben met het renoveren van bestaande, waardevolle gebouwen.

Huiseigenaren kunnen een afspraak maken voor een gratis intakegesprek via www.witteroos.nl/renovatiewinkel.

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Stichting de Witte Roos via info@witteroos.nl of 015 2566333.

Renovatiewinkel Delft opent haar deuren

Oude gebouwen verdienen een nieuwe toekomst. Door slim te renoveren, kunnen huiseigenaren energie besparen en hun wooncomfort verhogen. Vanaf 1 juli kunnen zij hiervoor terecht bij de Renovatiewinkel in Huis de Witte Roos. De Delftse Renovatiewinkel biedt kant-en-klare renovatiepakketten, waarmee direct duidelijk is hoeveel energie bespaard kan worden.

Huis de Witte Roos ontvangt Award voor Duurzame Architectuur

Bestaande bouw heeft het grootste potentieel als het gaat om het realiseren van duurzame verbetering. Deze aspecten werden daarom door een vakkundige jury beoordeeld tijdens de verkiezing van de Award Duurzame Architectuur voor bouwprojecten die zijn gerealiseerd in 2011, 2012 of 2013. De jury van de prestigieuze prijs bestond uit professor Anke van Hal (DGBC), Hidde van der Kluit (Facility Management Nederland), Willem Lageweg (MVO Nederland), Titia Siertsema (UNETO-VNI) en Gijs Verweij (voorheen Wereldhave). Het aantal aanmeldingen voor de Awards steeg flink ten opzichte van vorig jaar dus het was een flinke klus voor de jury. In totaal werden er negen
projecten genomineerd voor de Award Duurzame Architectuur. De jury beoordeelde de inzendingen op aspecten van de BREEAM methode: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, landgebruik, ecologie en vervuiling.

De Awards werden uitgereikt tijdens het 5e Green Buildings Congres in Amsterdam RAI op 19 september 2013. De winnaars zijn het gemeentehuis in Brummen en Huis de Witte Roos in Delft.
Tijdens het congres gaven vooraanstaande sprekers hun visie op het gebied van winstgevende duurzaamheid in een internationale context. Congressisten hoorden onder meer wat de kansen en mogelijkheden zijn voor vergroening van gebouwen. André Kuipers, de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam, Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en Prins
Carlos de Bourbon de Parme, erkend voorvechter van duurzaamheidsinitiatieven, onderstreepten in hun key notes het belang van duurzaamheid voor de concurrentiekracht voor Nederland en Green Buildings in het bijzonder.

Hidde van der Kluit, verantwoordelijk voor het Facilitair Bedrijf van SNS REAAL, optredend namens FMN, de branchevereniging van facilitaire professionals, gaf als reden voor de toekenning van de Award aan Huis de Witte Roos dat dit rijksmonument illustreert hoe tal van innovaties kunnen worden ingebracht in bestaande oude gebouwen. De jury realiseerde zich ter dege dat het respect
voor historisch erfgoed en de wijze waarop innovaties worden ingebracht met elkaar kunnen schuren. Maar met passie en gedrevenheid kan een zorgvuldig compromis heel aantrekkelijk zijn en dat leert Huis de Witte Roos.

Arthur Hilgersom en Tjeerd Deelstra van Huis de Witte Roos nemen de Award in ontvangst.

 

 

Klimaatadaptatie in de stad

Klimaatadaptatie gaat de effecten van klimaatverandering tegen en kan een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. De adaptatie is mogelijk door het aanleggen van klimaatbuffers. In het zesde en laatste deel van de artikelreeks komt klimaatadaptatie in de stad aan bod.

Het stadsklimaat wijkt wezenlijk af van het buitengebied. Verharde oppervlakken, stedelijke energiebronnen en de grotere hoeveelheid (fijn)stof zorgen voor een temperatuurverschil met het buitengebied tot 6°C. De verwachting is dat dit 'stedelijk hitte-eiland effect' de komende jaren tot een verschil van wel 10°C met het buitengebied kan oplopen.

Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van onze steden en de gezondheid van haar inwoners. Tijdens periodes van 'hittestress' neemt arbeidsproductiviteit af, stijgt het sterftecijfer onder kwetsbare groepen als ouderen en leidt dit tot een toename van agressief gedrag. Ook voor diersoorten heeft dit gevolgen: nu al houden bepaalde vogelsoorten zoals de houtduif en de blauwe reiger regelmatig een tropische broedcyclus aan in de stad.

In het stedelijke gebied moet klimaatadaptatie vanwege de schaarse ruimte komen van relatief kleine projecten. Vegetatiedaken, begroeide gevels, stadsbomen, wadi's, waterpleinen en halfbestrating kunnen werken als klimaatbuffer. Ze bufferen regenwater waardoor pieken in de afvoer vermeden worden en zorgen voor verdamping wat opwarming vermindert. Bovendien vormen ze een biotoop voor dieren en planten in de stad.

Adaptatie
Het klimaat in de stad is te veranderen door toepassing en het juiste ontwerp van groen, water, gebouwen, stedelijke structuur en gedrag. Groen in openbare ruimte en parken, stadsbomen, groene daken en gevels verlaagt de temperatuur effectief en houdt water vast, zuivert lucht en biedt tevens een habitat voor diersoorten. Op een zonnige dag koelt een boom door evapotranspiratie met een vermogen van 20-30 kW, het vermogen van meer dan tien airco's.

Daarnaast verkoelt vegetatie ook passief, door beschaduwing van oppervlakken. Parken hebben een sterk verkoelende werking, waardoor de temperatuur tijdens een hittegolf tot wel 6 graden lager ligt in een park dan in het omliggende stedelijke gebied. Het verschil in temperatuur creëert een atmosferisch drukverschil, waardoor bij lage windsnelheden een verkoelende luchtstroom van park naar omliggend stedelijk gebied kan ontstaan.

Oppervlaktewater
Bij de inzet van water voor klimaatadaptatie is (bewegend) oppervlaktewater een goede keuze, omdat dit ook als waterbuffer en habitat fungeert. Temperatuurverschillen van zes graden direct boven het water worden gerealiseerd, maar doordat koude lucht zwaar is blijft zeker tijdens windstille hittegolven de kou boven het water hangen en is het effect op straatniveau beperkt.

Verneveling via bijvoorbeeld fonteinen heeft een effect van drie graden, waarbij de kleine waterdruppeltjes op de huid een aangename extra verkoeling kunnen verzorgen. In het middellandse zeegebied worden natte straten en natte daken ingezet voor verkoeling en beperking van stof. Japan heeft een traditie genaamd Uchimizu, waarbij straten ritueel besprenkeld worden met water voor verkoeling en goede relaties met de buren.

Voor gebouwen zijn er verschillende effectieve maatregelen: het verhogen van de albedo (weerkaatsingsvermogen: witte daken en gevels), begroeide daken en gevels, passieve ventilatie, passieve koeling, verdampingskoeling en thermische massa. Groene begroeide daken blijken een lagere temperatuur op te leveren dan witte daken. Gemiddeld is de piektemperatuur van een groen dak maar liefst 33 graden Celsius lager dan een zwart dak.

Op straatniveau wordt het effect pas merkbaar als een aanzienlijk percentage van de daken groen is. Voor de stedelijke structuur is het voorzien van ventilatie, oriëntatie op de wind en schaduw van belang. Het gedrag van stadsbewoners kan ook het klimaat beïnvloeden. Vermindering van gebruik van fijnstof- en hittebronnen hebben direct effect, denk aan een tijdelijke verlaging van de maximum snelheid op wegen. Voor kwetsbare groepen kan het uitvoeren een hitteplan directe schade als gevolg van hitte beperken.


Foto: Klimaatbuffer in Portland met informatiebord (bron: City of Portland, Oregon)

Projecten
Vanwege versnipperd eigendom en de vele betrokkenen is bij de realisatie van stedelijke klimaatbuffers een rol weggelegd voor particulieren, woningcorporaties, bedrijven, gemeenten en de waterschappen. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft als voorbeeldproject een groene gevel gerealiseerd aan het kantoor van Vogelbescherming Nederland. Een tweede voorbeeldproject, voor de inrichting van een stedelijke openbare ruimte, is in ontwikkeling.

Portland Stormwater Management
Meer dan een derde van Portland's 4000 kilometer hoofdriolering is ouder dan 80 jaar. Omdat vervanging in de uitbreiding in het licht van klimaatverandering te kostbaar bleek, is gekozen voor groene infrastructuur om neerslagextremen uit het rioleringssysteem te houden.

Portland gebruikt groene straten en trottoirs, nieuwe parken, het afkoppelen van daken, begroeide daken, bomen en andere groene infrastructuur in om het water te managen en de waterkwaliteit te verhogen. Stedelijke waterlopen, bossen en wetlands verwerken het water zodat het rustig kan infiltreren.

De groene infrastructuur brengt natuur in de stad, en bevordert de fysieke en mentale gezondheid van bewoners, verhoogt vastgoedwaarde, bespaart energie en water, en bespaart geld op dure ondergrondse infrastructuur. Portland staat bekend als een van de groenste en duurzaamste steden ter wereld.


Foto: Vegetatiedak op de stadsbibliotheek Rotterdam (bron: Rotterdam Climate Initiative)

Rotterdam Climate Initiative
Een voorbeeld van gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie is het Rotterdam Climate Initiative. Hierin werken de gemeente, het havenbedrijf, de Milieudienst en bedrijven samen om Rotterdam in 2025 geheel klimaatbestendig te maken en 50% CO2-uitstoot te reduceren.

Verschillende programma's gericht op energie, water en groen resulteren in stimulatie van drijvend bouwen tot groene daken en het sluiten van CO2-kringlopen. De aanleg van groene daken wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en de waterschappen met een bedrag van 30 euro per vierkante meter dak. Dit leidde in 2012 tot de aanleg van 100.000 vierkante meter groen dak, met een ambitie van 160.000 vierkante meter voor 2014.


Groen infodak (bron: Gemeente Rotterdam)

Ook wordt een serie verdiept gelegen waterpleinen aangelegd in dichtbebouwde delen van de stad waar waterbuffering wordt gecombineerd met speelplekken, dynamische waterbassins en groen. In droge tijden doen de pleinen dienst als speel-en sportplaats. Ook bij kleine en middelgrote buien stroomt er geen water naar het plein toe. Slechts bij grote buien wordt het schone deel van het water overgestort naar het waterplein. Als de regen voorbij is en de singels weer op niveau zijn kan het plein leegstromen richting singel.

Dakpark
Een mooi voorbeeld van een stedelijke klimaatbuffer is het Dakpark in Rotterdam. Dit publiek-private project is een voorbeeld van dubbel ruimtegebruik en combineert een hoofd waterkering, grote commerciële ruimtes, een parkeergarage en een leidingenstraat voor de stadsverwarming.


Foto: Dakpark in aanleg (bron: Gemeente Rotterdam)

Hier bovenop wordt een nieuw stadspark aangelegd van een kilometer lang, 80 meter breed en 9 meter hoog, met een ruim grond- en substraatpakket, waterpartijen, een mediterrane kas en volgroeide bomen. Na enig oponthoud door onvoorziene problemen door de staat van onderhoud van de leidingenstraat is het grootste gedeelte van het park in juli geopend en wordt het complete project naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

De artikelen in deze reeks belichten elk een landschapstype en de mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Hieronder vindt u de vorige artikelen in deze reeks:
Klimaatadaptatie deel 1, gepubliceerd op 13 juni 2013
Klimaatadaptatie deel 2, rivieren: gepubliceerd op 27 juni 2013
Klimaatadaptatie deel 3, ijsselmeer: gepubliceerd op 11 juli 2013
Klimaatadaptatie deel 4, waddenzee: gepubliceerd op 9 september 2013
Klimaatadaptatie deel 5, noordzeekust: gepubliceerd op 27 september 2013

Meer informatie is te vinden op de website van klimaatbuffers.

Auteur: Joep van der Veen, architect, stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker bij Bokkers van der Veen Architecten & Planners.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

 

 

Huis de Witte Roos genomineerd voor de Award Duurzame Architectuur

Voor de derde maal zal tijdens het congres “Green Buildings 2013” op 19 september de Award Duurzame Architectuur worden uitgereikt.

Bestaande bouw heeft het grootste potentieel en de uitdaging is om zowel duurzaam ontwerp, duurzaam gebruik en duurzame verbetering te realiseren. Deze aspecten worden door de jury beoordeeld en beloond, waarbij er gekeken is naar aspecten van de BREEAM-methode.

De Award Duurzame Architectuur heeft als doel:
• bekendheid geven aan succesvolle projecten;
• het delen van kennis over verduurzaming van huisvesting;
• het stimuleren van verduurzaming van bestaande gebouwen.

Nominaties zijn gerenoveerde utiliteitsgebouwen die in 2011, 2012 of 2013 in gebruik zijn genomen.

De organisatie van de Award is onafhankelijk en heeft geen commercieel doel.
In de Award werken initiatiefnemers samen met partners, zoals Dutch Green Building Council en Facility Management Nederland. De jury heeft inzendingen bevraagd op aspecten van de BREEAM-methode. Dit zijn management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, landgebruik en ecologie en vervuiling. Juryleden zijn o.a. Willem Lageweg van MVO Nederland, Anke van Hal, hoogleraar Nyenrode en bestuurslid Dutch Green Building Council, Hidde van der Kluit van SNS Reaal namens FMN en Titia Siertsema van Uneto-VNI.

Klik hier voor meer informatie.
Kijk hier voor foto’s en een indruk van Green Buildings 2012.